Regelverk inklusive jäv

Inbjuden gästföreläsare (huvudföreläsare) svensk eller utländsk (godkänns av vetenskaplige sekreteraren): Inget arvode. Mötet står för resa i ekonomiklass, boende under kongressen, kongressavgift samt bankett och ev övrig kvällsaktivitet.
Dessa föreläsare anmäls separat av arrangörskommittén. Detta gäller även gästföreläsare inbjudna av delföreningarna.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/moderator ej medlem i SOF (annan yrkeskategori än
ortoped) som endast deltar vid enstaka tillfälle under veckan: Inga arvoden. Mötet står för
rimliga resekostnader, ev boende och kongressavgift den aktuella dagen. Kontakta respektive
programansvarig.

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare/symposiearrangör som är medlem i SOF:
Fri kongressavgift aktuell dag. Om deltagande flera dagar, 1500 kr rabatt på totala kongressavgiften.

Moderator som är medlem i SOF: Inga arvoden. Huvudman förväntas stå för resa, boende och
kongressavgift. Vid frågor kontakta respektive programansvarig.

Instruktörer vid instruktionskurs: Eventuellt arvode av firman som håller kursen. Firman står för
kongressavgift den aktuella dagen, resa och eventuellt boende.

Deltagare med fria föredrag/poster: Betalar kongressavgift, resa och boende som vanlig deltagare.

Examinator på ortopedexamen: Inga arvoden. Examensmiddag på kvällen. Om enda uppdrag under
veckan står föreningen för rimliga resekostnader och eventuellt boende den aktuella dagen.

SOF:s regelverk för moderatorer

 • Moderatorer bör fördelas så att mångfaldsaspekten av SOFs medlemmar och därmed auditoriet återspeglas.
  Den egna klinikens kollegor är en viktig rekryteringsbas för moderatorer.
 • Att vara moderator är ett hedersuppdrag varför ingen ersättning utgår.
 • Moderator skall i likhet med föredragshållare presentera eventuellt jäv avseende kommersiella intressen samt
  eventuellt jäv i förhållande till föredragshållare i aktuell session.
 • Moderator tillser att en professionell stämning och atmosfär råder under sessionen.
 • Moderator tillser att alla talare kommer till tals.
 • Moderator tillser att diskussionen hålls saklig.
 • Moderator beaktar tidsaspekter så att sessionen kan avslutas inom stipulerad tid.

Regelverk SOF Ortopediveckan –bindningar

Bestämmelser avseende intressekonflikter/jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer. Anges i text på bild eller muntligt i presentationen:

1. Deklaration av intressekonflikt och jäv för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer: Exempel: ”Jag har för närvarande eller har de senaste 5 åren haft arvode, uppdrag, befattning, forskningsanslag eller forskningsbidrag från företag eller annan intressent” (t ex forskningsfinansiär). Ange källa/källor.

2. Deklaration av andra former av bindningar för inbjudna föreläsare, deltagare i paneldebatter, föredragshållare och posterpresentatörer: Exempel: ”Jag har bindning till företag i form av släktskap eller nära relation till person i företag eller intressent, aktier i företag, lån i företag eller annan typ av bindning till företag eller intressent.”

3. Deklaration av intressekonflikt och jäv avseende forskning som presenteras på Ortopediveckan: För alla forskningsrapporter som presenteras skall anges vilken/vilka parter som bidragit till finansieringen av studien.